top of page

Kymmenen askelta kestävään oppimiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan on ennakoitu, että Suomessa jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tulee lähivuosina tarvitsemaan uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta. Opiskelu, erityisesti työn ja perhe-elämän ohella tulee siis lisääntymään merkittävästi, joten uskon arkea helpottavien ja oppimista tukevien keinojen olevan tervetulleita myös tulevina vuosina. Osaamisen kehittäminen on myös yrityksille ja organisaatioille merkittävä menestystekijä ja kilpailuetu, sillä oppivat yksilöt muodostavat oppivan yhteisön.


Jokainen voi elämäntilanteestaan riippumatta hyötyä kyvystä tunnistaa ja tarkastella sekä kehittää omaa osaamistaan. Oppiminen tuottaa hyvinvointia, vähentää kuormitusta ja lisää merkityksellisyyden kokemusta. Tällä hetkellä osaamisen kehittäminen näyttää kasautuvan koulutetuille, mutta oikeanlaisella tiedolla ja toiminnalla se voisi olla osa jokaisen arkea.

Toimintani tärkein tavoite on lisätä oppimiseen liittyvää tietoa ja auttaa ihmisiä kehittämään osaamistaan osana inhimillistä arkea. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus tunnistaa oma osaamispotentiaalinsa ja tiedostaa, että osaamisen kehittäminen ei ole ainoastaan lahjakkaimpien tai korkeasti koulutettujen etuoikeus. Oppiminen on osa meidän jokaisen arkea ja tärkeä työelämän taito. Osan kohdalla se on tunnustettu todistuksin ja tittelein, osa vielä etsii tapojaan tuoda omaa osaamistaan näkyväksi. Oppiminen voi kontekstistaan riippuen olla hyvin monenlaista, mutta koskaan sitä ei tulisi sulloa arjen ahtaaseen muottiin, sillä se on prosessi, joka tarvitsee ympärilleen tilaa ja rauhaa, joihin nykyajan työelämässä ei välttämättä vielä ole ollut riittävästi mahdollisuuksia.


Se, että tarkoituksenmukaiselle ja kestävälle oppimiselle olisi työelämässämme tilaa, edellyttää avointa keskustelua, laajoja asennemuutoksia ja määrätietoista ponnistelua muutoksen edistämiseksi. Muutos ei tapahdu päivässä tai kahdessa, mutta tuomalla oppimisen osaksi arkeamme voimme omalta osaltamme askel kerrallaan edistää jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentumista yhteiskunnassamme. Jatkuva oppiminen on elämäntapa, joka edistää kestävää kasvua, innovointia ja kilpailukykyä sekä niiden myötä tukee hyvinvointia niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.


Tehokkuuden ja tavoitteellisuuden sekä armollisuuden ja inhimillisyyden näkökulmia toisiinsa peilaten olen luonut menetelmän, jonka avulla jokainen voi halutessaan tarkastella ja kehittää omaa osaamistaan ja sen myötä aktiivisesti rakentaa omaa arkeaan itselleen ja elämäntilanteelleen sopivaksi. Menetelmän taustalla vaikuttavat Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen uudistus, tieteeseen pohjautuva kirjallisuus sekä omat kokemukseni. Se rakentuu kymmenestä osasta, jotka luovat oppimiselle kestävää pohjaa ja tukevat itse oppimisprosessia.


Menetelmässä syvennetään itsetuntemusta tarkastelemalla arvoja, uskomuksia, sisäistä puhetta, kykyjä, omaa suuntaa ja asennoitumista. Itsetuntemuksen syvennyttyä tutustutaan oppimisprosessia tukevaan toimintaan, jossa olennaista on tavoitteet, rutiinit, tietoisuustaidot ja flow sekä palautuminen. Yhdessä nämä kaikki luovat kestävää pohjaa oppimiselle, edistävät oppimista ja tekevät siitä mielekkäämpää sekä tukevat merkityksellisyyden kokemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tieteellinen tieto on luonteeltaan itseään uudistavaa eli uusi tieto tuo aina esiin myös joitain uusia mielenkiintoisia, tarkempaa tarkastelua ja tutkimusta vaativia “ongelmakohtia”. Oppimiseen ja erityisesti jatkuvaan oppimiseen liittyvä tutkimustieto lisääntyy juuri nyt nopeaan tahtiin, joten myös toimintani taustalla vaikuttava menetelmäni saattaa uuden tiedon myötä laajentua ja/tai muuttaa hieman muotoaan. Siitä huolimatta edellä mainitsemani askeleet tukevat osaamisen tarkastelemista ja kehittämistä tämänhetkisen tiedon ja näkemykseni valossa.121 katselukertaa
bottom of page